How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Tatlong Uri ng Pakikipagkaibigan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

“Turan mo kung sino ang iyong mga kaibigan, sasabihin ko kung sino ka”, ito ang isa sa mga sikat na pahayag ni Confucius hinggil sa pagkilala sa iyong sarili at kaibigan. Nagpapahiwatig itong makikilala ang isang tao batay sa kung sino ang kasa-kasama o itinuturing na kaibigan.

Ikaw ba ay may kaibigan? Mayroon ka bang sinusunod na batayan sa pakikipagkaibigan?

Lahat ng tao ay mayroong kaibigan at hindi maiiwasang iba-iba ang prinsipyo at uri. Maaaring naging kaibigan mo ang tao dahil sa nararamdaman mo ang inyong koneksyon sa mga bagay-bagay o hindi naman kaya ay maligaya ka kung ang pangkat na ito ang iyong kasama. Sa madaling sabi, may kuwento ang bawat ugnayan o relasyong nabuo sa isang pakikipagkaibigan.

Bilang tao, marami tayong batayan sa pagpili ng ating mga kaibigan o kinabibilangang pangkat. Maaaring dahil sa personal na interes o kaya naman ay sa ipinakitang kabutihan.

Sa modyul na ito matututunan mo kung anong uri ng pakikipagkaibigan ang ipinapakita sa isang tao. Lilinangin din ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Nasusuri ang kanyang pakikipagkaibigan batay sa tatlong uri ng pakikipagkaibigan ayon kay Aristotle.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Tatlong Uri ng Pakikipagkaibigan

esp8_q2_mod22_Tatlong-Uri-Ng-Pakikipagkaibigan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment