Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Ang Aking Mga Kaibigan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Besh, Sissy, Bro, Brad! Ito rin ba ang tawagan mo at ng iyong katoto? Paano mo malalaman na ang isang tao ay tinuturing kang tunay na kaibigan? Ikaw ba ay may makabuluhang natutuhan mula sa iyong pakikipagkaibigan?

Tulad mo, ang lahat ng tao ay hindi nabubuhay para mag-isa, maliban sa pamilyang kasa-kasama nangangailangan ang tao ng matatakbuhan,
masasandalan, at mababahagian ng kaniyang mga hinanakit sa buhay. Sila ang tinatawag nating “kaibigan”.

Sa modyul na ito matutuhan mo at lilinangin ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Natutukoy ang mga taong itinuturing niyang kaibigan at ang mga natutuhan niya mula sa mga ito.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Ang Aking Mga Kaibigan

esp8_q2_mod21_Ang-Aking-Mga-Kaibigan_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.