Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Mga Pangangailangan sa Pamayanan Halina’t Tugunan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Bata man o matanda ay may kanya-kanyang pangangailangan, maaaring intelektuwal, panlipunan, pangkabuhayan o politikal. Ano man sa nabanggit ang nararanasan, bilang tao kailangan natin na magsagawa ng mga hakbang o gawain na maaring tumugon sa ating mga pangangailangan.

Likas na maparaan ang tao kung kaya ano man ang nararanasan ay madali itong nakalalapat ng solusyon sa tulong na rin ng kapuwa tao na may mahalagang papel o gampanin sa kani-kanilang kapuwa. Isang malaking responsibilidad ang pagtugon sa sariling pangangailangan at sa kapuwa na kung magampanan nang mabuti ay lilinang ng isang responsable at kasiya-siyang tao na magpapaunlad sa lipunan.

Sa modyul na ito ay pag-aaralan natin ang mga gawain o tugon sa pangangailangan ng isang kabataan sa paaralan. Lilinangin din ang kasanayang pampagkatuto na;

a. Naisasagawa ang isang gawaing tutugon sa pangangailangan ng mga magaaral o kabataan sa paaralan o pamayanan sa aspektong intelektuwal, panlipunan, pangkabuhayan, at politikal.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Mga Pangangailangan sa Pamayanan Halina’t Tugunan

esp8_q2_mod20_MgaPangangailangansaPamayananHalinatTugunan_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.