Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pakikipagkapuwa

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Ikaw ba ay may kaibigan? May mga kapitbahay ka bang nakakausap at nahihingian ng payo? Hindi posible na mabuhay ang isang tao na walang kasama sa buhay. Ang tunay na kaunlaran sa anumang aspekto ng buhay ay natatamo dahil sa sariling karanasan at maging sa mga karanasan mula sa ibang tao.

Sa nakaraang aralin, iyong natutunan na malaki ang naitutulong ng kapuwa sa pagpaunlad ng iyong pagkatao sa iba’t ibang aspekto.

Sa modyul na ito matututuhan mo ang mga hakbangin na lilinang sa pakikipagkapuwa-tao – ang aspektong intelektuwal, panlipunan, pangkabuhayan at politikal na ipinakikita sa isang kaibigan. Lilinangin din ang kasanayang pampagkatuto na;

Nahihinuha na:

a. Ang tao ay likas na panlipunang nilalang, kaya’t nakikipag-ugnayan siya sa kanyang kapuwa upang malinang siya sa aspektong intelektuwal, panlipunan, pangkabuhayan, at politikal.

b. Ang birtud ng katarungan (justice) at pagmamahal (charity) ay kailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapuwa.

c. Ang pagiging ganap niyang tao ay matatamo sa paglilingkod sa kapuwa – ang tunay na indikasyon ng pagmamahal.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Pakikipagkapuwa

esp8_q2_mod19_Pakikipagkapwa_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment