How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Ang Impluwensya ng Pakikipagkapuwa

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Sino ako? Sino ka? Sino tayo? Kung paano natin sinasagot ang katanungang ito ay siyang naglalarawan kung paano natin hinuhubog ang ating pag-iisip at pagkatao at kung paano tayo makikitungo sa kapuwa na impluwensiya ng lipunang ginagalawan at kinabibilangan. Ibig sabihin, bawat indibiduwal ay magkakaugnay sa anumang bagay. May mga bagay na hindi nagagawang mag-isa. Natututo tayo dahil sa mga karanasan at impluwensiya ng kapuwa.

Kaagapay sa pamumuhay ng tao ang pakikisalamuha natin sa kapuwa dahil sumasalamin ito upang maging ganap na malinang ang buong aspekto ng pagkatao.

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Nasusuri ang mga impluwensiya ng kaniyang kapuwa sa kaniya sa aspektong intelektuwal, panlipunan, pangkabuhayan, at politikal.

Mga Tiyak na Layunin:

1. Natutukoy ang uri ng aspekto ng pagkatao na ginamit sa mga sitwasyong inilalahad.

2. Napahahalagahan ang mga gawi o kilos ng kapuwa na nakaiimpluwensiya sa pagpapaunlad ng iyong sarili.

3. Nakasusulat ng sariling repleksyon batay sa kasabihang inilahad.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Ang Impluwensya ng Pakikipagkapuwa

esp8_q2_mod18_AngImpluwensyangPakikipagkapwa_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment