How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Kapuwa, Sino Sila?

Binabati kita! Napagtagumpayan mo ang Unang Markahan. Tatahakin mo na ngayon ang Ikalawang Markahan. Huwag kang kabahan dahil tutulungan ka sa modyul na ito na maunawaan ang aralin at mapalawak ang iyong kaalaman sa pagkilala sa mga taong nakapaligid sa iyo.

Natanong mo ba ang iyong sarili kung sino-sino ang maituturing mong kapuwa? Madalas ang itinuturing nating kapuwa ay mga magulang, kamag-anak at kaibigan sapagkat sila ang ating sumbungan at karamay sa hirap man o ginhawa ngunit alam mo bang maliban sa mga kamag-anak ay maituturing din natin na kapuwa ang mga tao sa ating paligid?

Ayon kay Virgilio Enriquez, ama ng Sikolohiyang Pilipino naipakikita ang pakikipagkapuwa sa bukal na pagbabahagi ng sarili sa iba. Ibig sabihin, kung ang tao ay nakagawa ng mabuti sa ibang tao, ito ay maituturing niyang
pakikipagkapuwa.

Bilang kabataan, mahalagang malaman at matukoy ang iyong kapuwa hindi lamang sa loob, kundi, maging sa labas ng tahanan upang maipakita sa kanila ang pagrespeto, pagpapahalaga at pagsaludo sa mga simpleng bagay na kanilang ginagawa sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Sa modyul na ito, mas higit mong makikilala ang iyong kapuwa at mas malinang pa ang iyong kakayahan, kaalaman at kasanayang pampagkatuto na:

a. Natutukoy ang mga taong itinuturing niyang kapuwa.

Inaasahang matatamo rin sa modyul na ito ang sumusunod na layunin:

a. Nalalaman ang iba’t ibang mukha ng kapuwa sa lipunan

b. Nakalilikha ng adbokasiyang nanghihikayat sa pagpapatatag ng pakikipagkapuwa.

c. Napahahalagahan ang pagkakaroon nang mabuting ugnayan sa kanyang kapuwa.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Kapuwa, Sino Sila?

esp8_q2_mod17_KapwaSino-Sila_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment