Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Mga Kilos na Magpapaunlad sa Pakikipagkaibigan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Masarap mabuhay kung maraming kaibigan. Iba’t ibang ugali ang ating makasalamuha pero iba pa rin talaga kapag nakatagpo ka ng isang tunay at matalik na kaibigan. Minsan may mga bagay na hindi napagkakasunduan sa pagitan sa mga magkakaibigan pero hindi pa rin natatawaran ang saya na nadarama ng isang tunay na pagpapahalaga. Marami mang pagkakaiba at pagkakatulad ngunit ang pinakamahalaga rito ay ang pagiging totoo sa isa’t isa.

Biyayang lubos ang magkaroon ng tunay na kaibigan. Sa buhay nating puno ng suliranin, bihira ang makatagpo ng totoong taong maaari mong sandalan sa hirap at ginhawa sapagkat hindi lahat ng ating nakilala ay tunay na kaibigan. Kaya naman, kinakailangang kilalanin nating mabuti ang tao at alamin natin ang katangian nito.

Sa modyul na ito, ating tatalakayin ang mga angkop na kilos na kailangan upang mapaunlad ang pagkikipagkaibigan. Lilinangin din ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Naisasagawa ang angkop na kilos upang mapaunlad ang pakikipagkaibigan.

a.1. Nakikilala ang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang pagkakaibigan.

a.2. Nailalarawan ang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang pagkakaibigan.

a.3. Naibabahagi ang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang pagkakaibigan.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang MarkahanModyul: Mga Kilos na Magpapaunlad sa Pakikipagkaibigan

esp8_q2_Mod24_-Mga-Kilos-na-Nagpapaunlad-sa-Pagkakaibigan_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.