Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Epekto ng Emosyon

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

May kinalaman ang ating emosyon kung paano natin maipapakita ang ating kilos o pagpapasiya hinggil sa isang pangyayari. Kaya kinakailangang marunong tayong umunawa at sumuri nito. Sa pamamahala ng ating emosyon, ito man ay wasto o hindi ay may malaking epekto pa rin sa ating pagkilos.

Ano nga ba ang epekto ng emosyon sa ating pagkilos? Paano mo malalaman kung naayon sa wasto o hindi wasto ang pamamahala sa ating pangunahing emosyon?

Malalaman ang sagot sa katanungan sa pag-aaral mo sa modyul na ito na magiging kapaki-pakinabang sa sarili at maging sa pakikitungo sa kapuwa tao.

Malilinang sa modyul na ito ang kasanayang pampagkatuto na: natutukoy ang magiging epekto sa kilos at pagpapasya nang wasto at hindi wastong pamamahala ng pangunahing emosyon.

Inaasahang matatamo rin sa modyul na ito ang mga sumusunod na layunin:

1. naipaliliwanag ang iba’t-ibang uri ng emosyon ng tao;

2. natitiyak ang iba’t ibang emosyon at nailalahad ang sariling karanasan sa pagpapakita ng emosyon; at

3. napahahalagahan ang wastong pamamahala ng emosyon.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Epekto ng Emosyon

esp8_q2_mod25_Epekto-ng-Emosyon_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.