Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Impluwensiya ng Emosyon sa Pagpapasiya

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Lahat ng tao sa mundo ay nakakaramdam ng emosyon. Emosyong nakaimpluwensiya sa pagpapasiya ng tao depende sa kung anong suliraning kinakaharap. Minsan ang tao ay nakagagawa ng pagpapasiya na nakasasakit na sa kapuwa gaya ng pagbibitaw ng masasakit na salita, pag-iisip ng hindi maganda at pisikal na nakasasakit sa iba dahil nadadala ng emosyong naramdaman lalo na kung dumanas ito ng matinding krisis, suliranin at pagkalito sa buhay.

Ang emosyon rin ang magsisilbing palatandaan sa isang tao na mailabas ang tunay na iniisip at nararamdaman.

Ikaw kaibigan, paano mo ba malalaman kung naimpluwensiyahan ng isang emosyon ang pagpapasiya ng isang tao na may suliranin?

Sa pag-aaral mo sa modyul na ito ay tiyak na malalaman mo ang sagot at mapalawak pa ang iyong kaalaman, kamalayan at pag-unawa sa sarili at lalo sa pakikitungo sa kapuwa.

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na: nasusuri kung paano naiimpluwensiyahan ng isang emosyon ang pagpapasiya sa isang sitwasyon na may krisis, suliranin o pagkalito.

Inaasahang matatamo rin sa modyul na ito ang mga sumusunod na layunin:

1. nahihinuha kung papaano naimpluwensiyahan ng isang emosyon ang pagpapasiya ng tao sa iba’t ibang situwasyon;

2. nakabubuo ng isang pagpapasiya bilang tugon sa mga ibinigay na sitwasyong nakabatay sa larawan; at

3. nabibigyang-halaga ang mga aral na natutunan mula sa sariling karanasan na naimpluwensiyahan ng emosyon ang pagpapasiya.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Impluwensiya ng Emosyon sa Pagpapasiya

esp8_q2_mod26_Impluwensiya-Ng-Emosyon-Sa-Pagpapasya_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Impluwensiya ng Emosyon sa Pagpapasiya”

Leave a Comment