How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Emosyon: Katatagan at Kahinahunan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Alam mo ba na sa bawat pagharap sa iba’t ibang sitwasyon at problema ay sinusubok ang kakayahan ng tao na mapamahalaan ang sariling emosyon at
damdamin? Sa pamamagitan ng mga makukulay na karanasang ito ay nasasanay ang sarili sa tamang pamamahala ng emosyon upang magkaroon nang maayos na pagtugon o pagharap sa suliranin. Subalit hindi basta-bastang napamamahalaan o nakokontrol ang emosyon tulad ng matinding pagkamuhi, kalungkutan, takot at galit. May mga bagay na dapat isaalang-alang at mga birtud na kailangang malinang ng tao sa kanyang sarili dahil ito ang magiging sandata sa anumang pagsubok sa buhay upang hindi makapaminsala sa sarili at maging sa kapuwa.

Sa pagtataglay ng mga birtud ay napamamahalaan nang maayos ang mga emosyong tinataglay ng bawat isa na magpauunlad sa sarili at pakikipagkapuwa.

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na: napangangatwiranan na

a. ang pamamahala ng emosyon sa pamamagitan ng pagtataglay ng mga birtud ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili at pakikipagkapuwa.; at

b. ang katatagan (fortitude) at kahinahunan (prudence) ay nakatutulong upang harapin ang matinding pagkamuhi, matinding kalungkutan, takot at galit.

Inaasahang matatamo rin sa modyul na ito ang mga sumusunod na layunin:

1. nakahihinuha ng mga sitwasyong nagtataglay ng mga birtud na nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili at pakikipagkapuwa;

2. nakapagsisiyasat at nakapagpapaliwanag kung paano nakatutulong ang mga birtud upang harapin ang matitinding emosyon na nararamdaman; at

3. napahahalagahan ang wastong pamamahala ng mga pangunahing emosyon sa pamamagitan ng mga birtud sa pagpapaunlad ng sarili at pakikipagkapuwa.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Emosyon: Katatagan at Kahinahunan

esp8_q2_mod27_Emosyon-Katatagan-at-Kahinahunan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment