Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Angkop na Kilos sa Pamamahala ng Emosyon

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Ang angkop na pagkilos ay nag-uugnay sa ibang tao at makabubuo ng makabuluhang pakikisama sa kapuwa. Ang maayos na pamamahala sa emosyon ay makabubuti sa kapuwa ngunit kung ito’y hindi mapamamahalaan nang maayos maaring makasama sa kapuwa. Ngunit sa pamamagitan ng angkop at wastong pamamahala sa mga ito, naisasaalang-alang natin ang maayos na pakikitungo sa ibang tao.

Sa modyul na ito, mas higit mong mapamamahalaan ang iyong emosyon gamit ang mga angkop na kilos, malinang ang iyong kakayahan at kasanayang pampagkatuto na:

  • naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapamahalaan nang wasto ang emosyon.

Inaasahang matatamo rin sa modyul na ito ang mga sumusunod na layunin:

1. nakakikilala ng iba’t ibang emosyon at angkop na kilos upang mapamahalaan ang mga ito;

2. nakalilikha ng isang gawain na kakikitaan ng mga angkop na kilos upang mapamahalaan nang wasto ang emosyon ng tao; at

3. napahahalagahan ang mga sanhi at bunga ng pagpapasiya sa sariling karanasan.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Angkop na Kilos sa Pamamahala ng Emosyon

esp8_q2_mod28_Angkop-na-Kilos-sa-Pamamahala-ng-Emosyon_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.