Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Ikaw, Ako, Tayo’y Mahalaga

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Ang pamumuno ay tumutukoy sa proseso ng pamamahala ng mga tao sa isang nakaplanong direksiyon sa pamamagitan nang pagganyak. Ayon kay John C. Maxwell, ang pamumuno o pagiging lider ay pagkakaroon ng awtoridad at impluwensya. Kung mapalalawak ng isang tao ang kaniyang impluwensiya, mas magiging epektibo siyang lider. Ang pamamaraan at hangarin ng isang lider ay magtatagumpay lamang kung may kakayahan ang kanyang nasasakupan na sumunod ngunit ang pagiging isang mabuting lider ay pagiging mabuting tagasunod. Ang kaalaman at kakayahang mamuno ay kasing halaga rin ng kaalaman at kakayahang maging tagasunod. Hindi magiging matagumpay ang isang samahan kung walang suporta mula sa mga kasapi at tagasunod nito.

Paano ba ang maging mapanagutang lider? Paano rin ang maging mapanagutang tagasunod? Mahalaga ba ang maging mapanagutang lider at
tagasunod? Kung mahalaga, ano-ano ang kahalagahan nito?

Halika! Palawakin natin ang iyong kaalaman at kakayahan sa pagtukoy sa kahalagahan ng pagiging mapanagutang lider at tagasunod.

Sa modyul na ito ay malilinang mo ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Natutukoy ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang lider at tagasunod.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Ikaw, Ako, Tayo’y Mahalaga

esp8_q2_mod29_Ikaw-Ako-Tayoy-Mahalaga_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment