DepEd Eligibility and Documentary Requirements for Enrollment for School Year 2022-2023

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Mapanagutan Ka Ba?

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Ikaw ba ay may social media account? Sa isang millennial na batang kagaya mo, tiyak ang sagot mo ay Opo. Batid ko rin na mayroon kang gustong i-follow sa iyong mga accounts. Maaaring karakter, artista o kaya’y mga taong may naging malaking ambag sa ating lipunang ginagalawan. Maari din naman na ikaw ang sinusubaybayan ng mga followers mo sa iba’t ibang social media site o kaya’y maging sa inyong komunidad dahil sa iyong mga natatanging nagampanang tungkulin o gawain.

Maraming dahilan kung bakit tayo humahanga o kaya’y nagiging tagasubaybay ng isang partikular na tao at ito ang pag-aaralan natin ngayon.

Pagkatapos ng modyul na ito ay magkakaroon tayo ng mas malinaw na gabay o batayan sa pagpili ng ating mga taong hahangaan o susubaybayan upang magkaroon ng mas magandang direksyon ang ating mga buhay.

Handa ka na bang pag-aralan ang modyul na ito? Isang maligayang pagaaral sa inyo!

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

  • Nasusuri ang katangian ng mapanagutang lider at tagasunod na nakasama, naobserbahan o napanood.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Mapanagutan Ka Ba?

esp8_q2_mod30_Mapanagutan-Ka-Ba_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment