Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Makabuluhang Pagganap sa Pananagutan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Ang bawat isa ay may kanya- kanyang papel na ginagampanan sa lipunan. Sang-ayon ka ba? Hindi tayo maaaring lahat maging lider o lahat maging tagasunod. Lahat tayo ay may nakaakibat na tungkulin. Malaki o maliit man ang papel na ito, nararapat lamang na gampanan natin ng taos-puso para ito ay makatulong sa ating sariling pag-unlad at maging sa ating pakikipag-ugnayan sa iba upang magkaroon ng isang mapanagutan at makabuluhang buhay sa lipunang ating kinabibilangan.

Nakaugalian sa kulturang Pilipino na ang mas nakatatanda ang nag-uutos sa tahanan. Sa lipunan naman ay mayroon tayong hinirang na mga lider na gumagawa at nagpapasya sa mga programa o tuntunin habang ang mga mamamayan ang nagsasagawa nito upang maisakatuparan ang naturang programa o batas na magpapaunlad sa sarili at sa lipunan.

Napakahalaga ng pagsasagawa at pagsunod sa mga gampanin ng isang lider at tagasunod dahil sa dalawang ito nakasalalay ang resulta ng mga isinagawang kilos kung magbubunga ba ito ng kaayusan at kaunlaran sa isang lipunan.

Sa modyul na ito, ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Nahihinuha na ang pagganap ng tao sa kanyang gampanin bilang lider at tagasunod ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa mapanagutang pakikipag-ugnayan sa kapwa at makabuluhang buhay sa lipunan.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Makabuluhang Pagganap sa Pananagutan

esp8_q2_Mod31_Makabuluhang-Pagganap-sa-Pananagutan_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment