How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Angkop na Kilos ng Lider at Tagasunod

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat upang mamulat ang isipan ng mga kabataan sa mga tungkuling dapat gampanan sa lipunan. Saklaw ng araling ito ang mga angkop ng kilos at alituntunin upang maging epektibong lider at tagasunod.

Ipinapakita rin dito ang angkop na kilos na dapat taglayin upang mapaunlad ang kakayahang maging isang lider at tagasunod nang sa gayon ay magkaroon ng matibay na pundasyon. Ipinapahayag din dito ang mga responsibilidad at kilos na dapat mayroon ang mahusay at mapagkakatiwalaang tagasunod.

Sa modyul na ito ay malilinang mo ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang kakayahang maging lider at tagasunod.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Angkop na Kilos ng Lider at Tagasunod

esp8_q2_mod32_Angkop-na-Kilos-ng-Lider-at-Tagasunod_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment