Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 7 Filipino Modyul: Alamat ng Kabisayaan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Ano ang nakapaloob sa Modyul na ito?

Magandang araw sa iyo! Alam kong handang-handa ka na para sa ikaapat na modyul sa Filipino. Naranasan mo na bang makinig sa kuwento ng iyong lola, kaibigan o kakilala? Di ba nakatutuwang mapakinggan ang kanilang mga kuwento? Naisip mo ba na habang sila ay nagkukuwento na ikaw ang naging bida o isa sa mga tauhan nito? Natanong mo ba sa sarili kung ano ang kuwento ng pangalan mo?

Kaya sa modyul na ito malalaman mo ang kuwento na tumatalakay sa pang araw-araw na pamumuhay ng isang tao, paniniwala o tradisyon na kanilang pinaniniwalaan.

Pagkatapos ng araling ito ikaw ay inaasahang:

  • Nabibigyang-hinuha ang kaligirang pangkasaysayan ng binasang alamat ng kabisayaan na “Alamat ng Kawayan”.

Grade 7 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Alamat ng Kabisayaan

F7-Q2_Module4_Alamat-ng-Kabisayaan_v2-1-2.word-converted-1-3-final-2-converted

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.