How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 7 Filipino Modyul: Antas ng Wika Batay sa Pormalidad

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Ano ang napaloob sa Modyul na ito?

Magandang araw sa iyo!

Binabati kita sapagkat ikaw ay nagtagumpay at mahusay na nasagot ang Modyul 1 at Modyul 2 ng Quarter 2.

Natutuhan mo na at inawit pa mga awiting-bayan mula sa Bisaya. Sa modyul na ito ay matutuhan mo ang Antas ng wika batay sa pormalidad. Malalaman mo ang dalawang uri ng antas ng wika batay sa pormalidad na ginagamit mo sa araw-araw. Dito mo malalaman ngayon kung nasa anong antas ba ang wikang ginagamit kung sino ang mga kasama at kausap mo. Malalaman mo rin saan ito kadalasan ginagamit at kung kailan mo ito puwedeng gamitin.

Ang modyul na ito ay sadyang binuo upang maunawaan ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto na:

Nasusuri ang antas ng wika batay sa pormalidad na ginamit sa pagsulat ng awiting-bayan (balbal, kolokyal, lalawiganin, pormal).

Pagkatapos ng ng mga gawain ay inaasahang makamit mo ang sumusunod ma layunin:

  • Nakikilala ang iba’t ibang antas ng wika batay sa pormalidad.
  • Natutukoy ang antas ng wikang ginamit sa isang awiting-bayan at dayalogo.
  • Nakasusulat ng isang awit base sa tono ng paborito nilang kanta at nagagamit.

Grade 7 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Antas ng Wika Batay sa Pormalidad

F7-Q2_Module3-Resuelo_Final

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment