Grade 7 Filipino Modyul: Awiting-bayan at Bulong mula sa Kabisayaan Pagbibigay ng Hatol o Pagmamatuwid

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Ano ang napaloob sa Modyul na ito?

Kumusta ka mahal kong kaibigan! Napakahusay mo sa nakaraang modyul. Ipinakita mo ang iyong talino sa pagsagot sa mga tanong at sipag sa paggawa ng mga gawain. Ipagpatuloy mo pa rin ang iyong pagpapamalas ng katalinuhan. Isa na namang modyul ang iyong pag-aralan ngayon na magbibigay sa iyo ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga Panitikan sa Kabisayaan. Gagabayan pa rin kita sa lahat ng mga gawain na iyong gagawin.

Tiyak magugustuhan mo ang paksang inihanda ko para sa iyo dahil pag-uusapan dito ang kultura at tradisyon ng Kabisayaan na taglay ng kanilang mga awiting-bayan at bulong.

Lalong kapana-panabik ang aralin ngayon dahil mula sa mga tradisyong sinasalamin ng mga awiting-bayan at bulong ay gagawa ka ng paghatol at pagmamatuwid.

Ang modyul na ito ay sadyang binuo para sa iyo upang maunawaan ang pinakamahalagang kasanayan sa pampagkatuto na:

Nabubuo ang sariling paghatol o pagmamatuwid sa ideyang nakapaloob sa akda na sumasalamin sa tradisyon ng mga tagaBisaya.

Matapos mong pag-aralan ang modyul na ito ay inaasahan kong matatamo mo ang mga sumusunod na kasanayan:

  • Natutukoy ang mga tradisyon ng taga-Bisaya na nakapaloob sa akda.
  • Nailalahad ang sariling opinyon at paghatol sa ideyang nakapaloob sa akdang sumasalamin sa tradisyon ng mga taga-Bisaya.

Grade 7 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Awiting-bayan at Bulong mula sa Kabisayaan Pagbibigay ng Hatol o Pagmamatuwid

F7-Q2_Module2-Fuentebella_Final

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment