Grade 7 Filipino Modyul: Awiting-bayan at Bulong mula sa Kabisayaan Pagpapaliwanag ng Mensahe at Kaisipan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Ano ang nakapaloob sa Modyul na ito?

Kumusta ka kaibigan? Napakahusay ng iyong ipinakitang katalinuhan sa bawat gawain at tanong na sinagutan sa nakaraang modyul. Ipagpatuloy mo lang dahil gagabayan pa rin kita sa lahat ng mga gawain na iyong gagawin.

Tiyak magugustuhan mo ang paksang inihanda ko para sa iyo dahil paguusapan natin ang mga awiting-bayan at bulong mula sa Kabisayaan na sumasalamin sa kanilang kultura at tradisyon na maituturing na yaman ng ating katutubong panitikan.

Hahasain din sa modyul na ito ang iyong kasanayan sa pagpapaliwanag sa mensahe at kaisipang nakapaloob sa mga akda.

Ang modyul na ito ay sadyang binuo para sa iyo upang maunawaan ang pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na:

Naipaliliwanag ang mahalagang detalye, mensahe at kaisipang nais iparating ng napakinggang bulong, awiting bayan, alamat, bahagi ng akda, teksto tungkol sa epiko ng kabisayaan.

Matapos mong pag-aralan ang modyul na ito ay inaasahan kong matatamo mo ang mga sumusunod na kasanayan:

  • Nakikilala ang mga uri ng Awiting-bayan
  • Naipaliliwanag ang mensahe at kaisipang nais iparating ng napakinggang awiting bayan at bulong.

Grade 7 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Awiting-bayan at Bulong mula sa Kabisayaan Pagpapaliwanag ng Mensahe at Kaisipan

F7-Q2_Module1-Fuentebella_Final

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment