How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 7 Filipino Modyul: Pagbibigay-Kahulugan ng mga Salita

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Ano ang napaloob sa Modyul na ito?

Magandang araw kaibigan!

Ikinagagalak ko ang iyong determinasyon sa iyong pag-aaral. Alam kong marami ka ng natutuhan sa mga aralin para sa ikalawang markahan lalo na tungkol sa pagbibigay hinuha sa kaligirang pangkasaysayan ng alamat ng kabisayaan na pinamagatang “ANYARI” (Alamat ng Kawayan).

Sa modyul na ito ay natutuhan mo ang pinakamahalagang kasanayan sa pampagkatuto na:

Naibibigay ang kahulugan at sariling interpretasyon sa mga salitang paulit-ulit na ginagamit sa akda, mga salitang iba-iba and digri o antas ng kahulugan (pagkiklino), mga di-pamilyar na salita mula sa akda, at mga salitang nagpapahayag ng damdamin.

Alam kong nasasabik ka na para matunghayan at makikita mo ang susunod na aralin. Kaya, handa ka na ba kaibigan?

Grade 7 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Pagbibigay-Kahulugan ng mga Salita

F7-Q2_Module5-Q2-Enhanced-2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment