Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 7 Filipino Modyul: Wika at Gramatika: Mga Pahayag sa Paghahambing

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Magandang araw kaibigan!

Ikinagagalak ko ang iyong pagpupursige sa iyong pag-aaral. Alam kong marami ka nang natututuhan sa mga aralin para sa ikalawang markahan. Sa Modyul 5 ay natutuhan mong magbigay ng kahulugan at sariling interpretasyon sa mga salitang paulit-ulit na ginagamit sa isang akda, mga salitang iba-iba ang digri o antas ng kahulugan, mga di-pamilyar na salita mula sa isang akda, at mga salitang nagpapahayag ng damdamin.

Para naman sa Modyul 6, matututuhan mong gamitin ang mga pahayag sa paghahambing tulad ng higit/mas, di-gaano, di-gasino, at iba pa.

Alam kong eksayted ka na para sa araling ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo kaibigan? Maaari mo nang umpisahan ang modyul na ito.

Grade 7 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Wika at Gramatika: Mga Pahayag sa Paghahambing

F7-Q2_Module6-Lomocho_Final

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.