How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 7 Filipino Modyul: Editoryal na Nanghihikayat

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Kumusta? Naririto akong muli si Kokoy ang iyong kaibigan na nakahandang gumabay sa iyong paglalakbay.

Sa bahaging ito, mapag-aaralan mo ang pagsulat ng isang editoryal na nanghihikayat sa mga mambabasa upang gawing makabuluhan ang buhay at mahanap ang tunay nitong kahulugan.

Marahil, naranasan mo nang magsulat ng isang kuwento patungkol sa mga pangyayari sa buhay ng tao na mapupulutan ng aral o makahihikayat na sundin ang mga mabuting layunin na nais iparating ng kuwento sa realidad na buhay.

Ang modyul na ito ay sadyang binuo para sa iyo upang maunawaan mo ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto na:

Naisusulat ang isang editoryal na nanghihikayat kaugnay ng paksa.

Matapos mong pag-aralan ang modyul na ito ay inaasahan kong matatamo mo ang mga sumusunod na kasanayan:

1. Naisa-isa ang mga uri ng editoryal

2. Naipaliliwanag ang editoryal na nanghihikayat

3. Naiisa-isa ang mga hakbang at dapat gawin sa pagsusulat ng editoryal na nanghihikayat.

4. Naibibigay ang hinuha sa mga pangyayari sa kuwento.

Kung hindi man, ang modyul na ito ay ang magiging gabay mo upang matulungan ka sa mga dapat mong matutuhan. Layunin nitong palawakin ang iyong kakayahan sa pagsusulat ng isang editoryal. May mga nakahanda ring mga pagsasanay upang subukin ang iyong nalalaman.

Grade 7 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Editoryal na Nanghihikayat

F7-Q2_Module7_Adam_Final

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 7 Filipino Modyul: Editoryal na Nanghihikayat”

Leave a Comment