How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 7 Filipino Modyul: Pagsulat ng Tekstong Naglalahad: Epiko ng Kabisayaan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

PAKSA: Pagsulat ng Tekstong Naglalahad

Lunsaran: Epiko ng Kabisayaan (Hinilawod: Ang Pakikipagsapalaran ni Labaw Donggon)

Magandang araw muli. Kumusta ka na?

Ano ang nakapaloob sa Modyul na ito?

Ito ang ikalawang modyul sa Filipino sa Ikapitong baitang. Sisimulan mo ang modyul na ito sa pagsuri sa sariling pananaw at kaalaman tungkol sa gitnang
bahagi ng Pilipinas, ang Visayas.

Naisusulat ang isang tekstong naglalahad tungkol sa pagpahalaga ng mga taga-Bisayas sa kanilang kinagisnang kultura.

Pagkatapos ng mga Gawain ay inaasahang makamit mo ang mga sumusunod na layunin.

1. Naitatala ang mga pangyayaring naglalahad sa pagpapahalaga ng mga tagaBisaya sa kinagisnang kultura.

2. Nasusuri ang mga kinagisnang kultura ng mga taga-Bisayas.

Ang Visayas o Kabisayaan (sa Bisaya: Kabisay-an), tinagurian ding Gitnang Pilipinas, ay isa sa tatlong pangunahing pangkat ng mga pulo sa Pilipinas kabilang ang Luzon at Mindanao. Binubuo ito ng mga kapuluan, pangunahin ang mga pulong pumapalibot sa Dagat Kabisayaan, bagaman itinuturing na ang Kabisayaan ang pinakadulong hilagang bahagi ng Dagat Sulu. Ang Visayas ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ang mga pangunahing pulo ng Visayas ay Bohol, Cavite, Masbate, Negros, Panay, Samar, Pulo ng Camotes at Pulo ng Mactan. Lawak ng lupain ng Visayas 61,077km. Ang kabiserang lungsod nito ay Lungsod ng Cebu. Ang mga pangkat etniko sa Visayas ay ang mga Bisaya, Aklanon, Boholano/ Bolanon, Caluyanon, Capiznon, Cebuano, Eskaya, Hiligaynon, karay-a, Masbateno, Rombomanon, Waray, Ati.

Sa Modyul 2, mababasa ang ilang akdang pampanitikan ng Visayas tulad ng kuwentong bayan, pabula, epiko, maikling kuwento at dula. Ang ating bibigyan ng tuon ay ang akdang pampanitikan na Epiko.

Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang isang akdang pampanitikan, ang epiko na Hinilawod. Hihimayin ito upang makilala ang pangunahing tauhan sa epiko. Huhubugin din ang iyong kasanayan sa paggamit ng pang-ugnay sa paglalahad o pagsasalaysay sa epikong nasaliksik.

Halina’t tuklasin natin ang dapat nating matutuhan sa modyul na ito.

Grade 7 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Pagsulat ng Tekstong Naglalahad: Epiko ng Kabisayaan

F7-Q2_Module8-Delima_Final

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 7 Filipino Modyul: Pagsulat ng Tekstong Naglalahad: Epiko ng Kabisayaan”

Leave a Comment