How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 7 Filipino Modyul: Mga Kulturang Nakapaloob sa Awiting-Bayan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Ano ang napaloob sa Modyul na ito?

Magandang araw sa iyo kaibigan.

Mahilig ka bang kumanta? Anong genre naman ng awitin ang paborito mo? Maraming kabataan ngayon ang aliw na aliw sa mga awiting napakalakas ang tugtog katulad ng alternative rock, rap, hip hop, pop music, at marami pang iba. Ngunit marami pa rin naman ang mahilig sa mga makalumang awitin sapagkat ang mga ito’y may himig na tila huni ng ibon na kaysarap pakinggan.

Ikaw ba’y nakaranas nang sumabay kumanta ng isang awiting-bayan? Anong awiting-bayan ang alam mong kantahin? Ano naman ang nararamdaman mo habang kinakanta ito?

Sa mga nagdaang aralin ay natutuhan mo ang iba’t ibang uri ng awitingbayan. Subalit sa tingin ko, higit na mainam kung ikaw ay lilikha ng isang awiting-bayan na sumasalamin sa kultura at tradisyon sa sarili mong lugar. Sa pagkakataong ito ay tutulungan ka ng modyul na ito na ginawa para sa iyo. Layunin nitong mabigyan ka ng sapat na kaalaman sa paglikha ng sarili mong awiting-bayan na kung saan ay ipakikita mo ang makulay na kultura ng sarili mong bayan o lugar.

Maaari mong gamitin ang iyong kaalaman at kahusayan sa pagsagot sa mga pagsasanay. Kaya halina’t tuklasin ang makulay na kultura at tradisyon ng Kabisayaan.

Pinakamahalagang Kasanayan sa Pampagkatuto:

  • Nasusuri ang kulturang nakapaloob sa awiting-bayan.

Layunin:

  • Natutukoy ang mga kultura at tradisyon ng mga Pilipino.
  • Naipakikita ang kultura at tradisyon sa sariling lugar batay sa sariling kakayahan o talento.

Grade 7 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Mga Kulturang Nakapaloob sa Awiting-Bayan

F7-Q2_Module9_Ablao_Final

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment