Grade 7 Filipino Modyul: Paggamit ng mga Kumbensyon sa Pagsulat ng Awitin: Pangwakas na Gawain

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Ang modyul na ito ay binuo para sa iyong sariling pagkatuto. Isa ito sa iyong magiging gabay kahit wala ang iyong guro na magtuturo sa loob ng paaralan. Layunin ng modyul na ito na linangin ang iyong kakayahan at kaalaman sa bawat aralin.

Pinakamahalagang Kasanayan sa Pampagkatuto:

  • Nagagamit ang mga kumbensyon sa pagsulat ng awitin (sukat, tugma, tayutay, talinghaga at iba pa).

Pagkatapos pagaralan ang aralin sa modyul na ito ang mga magaaral ay inaasahang:

1. Natutukoy ang kahulugan ng awit at mga elemento nito, at

2. Nakagagawa ng sariling awitin gamit ang kumbensyon ng awit (sukat, tugma, tayutay, talinghaga at iba pa).

Grade 7 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Paggamit ng mga Kumbensyon sa Pagsulat ng Awitin: Pangwakas na Gawain

F7-Q2_Module10_Egalan_Final

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment