Grade 5 Music Modyul: Mga Uri ng Tinig sa Pag-awit

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Mailalarawan natin ang uri ng tinig kung ito ay mataas, katamtaman, at mababa. Ang tinig ang nagbibigay-buhay at kulay sa isang awitin. Ito rin ang daan upang higit na maiparating nang mas epektibo ang wastong damdamin ng bawat awitin.

Sa modyul na ito makikilala ang iba’t ibang uri ng tinig sa pag-awit gamit ang sumusunod na mga layunin bilang gabay sa pagkatuto ng aralin:

a. Natutukoy ang apat na uri ng tinig sa pag-awit.

Grade 5 Music Ikatlong Markahan Modyul: Mga Uri ng Tinig sa Pag-awit

MUSIC5-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment