Grade 5 Music Modyul: Mga Instrumentong Rondalya

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang Pilipinas ay mayaman sa kultura. Ito ay naipakikita natin sa dami ng makukulay na pista o pagdiriwang sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas sa buong taon. Hindi maikakaila na ang bawat pagdiriwang ay hindi kumpleto kung walang musika. Kadalasa’y ating napapansin na may tumutugtog na banda o kaya ay rondalya sa tuwing araw ng pista.

Sa modyul na ito, makikilala natin sa pamamagitan ng pakikinig (aurally) at biswal na pagkilala (visually) ang iba’t-ibang intrumento ng rondalya at inaasahang makamit ang sumusunod na mga layunin:

a. Nakikilala ang ibat’-ibang uri ng tunog ng mga instrumento ng rondalya.

Grade 5 Music Ikatlong Markahan Modyul: Mga Instrumentong Rondalya

MUSIC5-Q3-MODYUL5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment