Grade 5 Music Modyul: Iba’t Ibang Tunog na Maririnig sa Kapaligiran

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang paglikha ng tunog ay maaaring manggaling sa mga instrumento o mga bagay mula sa kapaligiran. Ito ay maaari ring manggaling sa boses ng tao, ulan, yabag ng paa, palakpak, huni ng ibon, tunog mula sa mga hayop, tambol o mesa, at marami pang iba. Mailalarawan natin ang uri at kulay ng isang tunog kung ito ay matining, mataginting, matinis, at iba pa.

Sa modyul na ito, tayo ay makagagawa ng iba’t ibang tunog na maririnig sa kapaligiran gamit ang sumusunod na mga layunin bilang gabay sa pagkatuto ng aralin.

a. Nakikilala ang iba’t ibang uri at kulay ng tunog na maririnig sa kapaligiran.

b. Nakagagawa ng iba’t ibang tunog mula sa kapaligiran.

Grade 5 Music Ikatlong Markahan Modyul: Iba’t Ibang Tunog na Maririnig sa Kapaligiran

MUSIC5-Q3-MODYUL6

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment