Grade 5 Physical Education Modyul: Cariñosa

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang pagsasayaw ay isa sa mga gawaing makapagpapaunlad ng kaangkupang pisikal. Inirerekumenda sa Physical Activity Pyramid Guide ang gawaing ito na maaaring magpainam ng kundisyon ng katawan, makakapagpabilis ng takbo ng puso, at nagbibigay din ng pokus sa pagkundisyon ng mga kalamnan.

Ang Pilipinas ay mayaman sa mga katutubong sayaw. Ang mga katutubong sayaw na ito ay sumasalamin sa iba’t ibang paniniwala, kaugalian, at pang arawaraw na pamumuhay ng mga Pilipino.

Ang modyul ay nahahati sa apat na mga aralin:

  • Aralin 1 – Introduksiyon sa Katutubong Sayaw: Cariñosa
  • Aralin 2 – Cariñosa: Mga Hakbang Pansayaw, Ating Alamin!
  • Aralin 3 – Cariñosa: Halina’t Sayawin!
  • Aralin 4 – Cariñosa: Pagyamanin Natin!

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahan:

1. Naipaliliwanag ang pinagmulan ng katutubong sayaw na Cariñosa.

2. Nailalarawan ang mga kasanayang ginamit sa sayaw na Cariñosa.

3. Nakasusunod sa mga wastong tuntunin sa pag-iingat sa sarili at sa kapwa.

Grade 5 Physical Education Ikatlong Markahan Modyul: Cariñosa

PE5-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment