Grade 5 Music Modyul: Mga Anyong Unitary at Strophic

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Maraming anyo sa musika na maaaring gawing basehan sa paglikha ng isang awit. May mga simpleng anyo ng musika tulad ng unitary at strophic.

Sa modyul na ito, kayo ay inaasahang makalikha ng apat na linya na may dalawang berso na awit sa anyong strophic at inaasahang makamit ang mga sumusunod na layunin:

a. Natutukoy ang anyong unitary at strophic.

b. Nakalilikha ng awitin na may apat na linya sa anyong unitary.

c. Nakalilikha ng awitin na may apat na linya at dalawang berso sa anyong strophic.

Grade 5 Music Ikatlong Markahan Modyul: Mga Anyong Unitary at Strophic

MUSIC5-Q3-MODYUL3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 5 Music Modyul: Mga Anyong Unitary at Strophic”

Leave a Comment