Grade 5 Music Modyul: Simpleng Kanta sa Anyong Unitary

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Bago makagawa o makalikha ng musika ang isang kompositor, kailangan niyang pag-isipan ang anyo ng kaniyang musika. Higit na magiging maganda at maayos ang isang awitin kung ito ay mapagpaplanuang mabuti.

Ang form o anyo ay tumutuon sa disenyo at estruktura ng musika.ito ay may kaugnayan sa hugis, estruktura ng organisasyon at pagkakaugnay-ugnay ng mga elemento ng sining.

Sa modyul na ito, ating makikilala ang iba’t ibang anyo (form) ng musika at mailalarawan ang mga ito (MU5FO-IIIb-2) gamit ang sumusunod na mga layunin bilang gabay sa pagkatuto ng aralin.

a. Nakikilala ang awiting may anyong unitary.

b. Nakagagawa ng simpleng kanta gamit ang anyong unitary.

c. Nabibigyang kasiyahan at kahalagahan ang pagkikila ng awiting may anyong unitary.

Grade 5 Music Ikatlong Markahan Modyul: Simpleng Kanta sa Anyong Unitary

MUSIC5-Q3-MODYUL2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment