Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 5 Music Modyul: Ang mga Tempo

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa musika, mahalaga na sundin ng mga mang-aawit at manunugtog ang mahahalagang simbolo ng musika. Kabilang na rito ang iba’t ibang simbolo na tumutuon sa bilis ng musika.

Bawat tao ay may kani-kaniyang musikang gustong pakinggan o kinagigiliwan. May mga taong gusto ay mga awiting mabibilis. Mayroon ding iba na ang gusto ay mababagal. At mayroon ding may gusto na may katamtamang bilis lamang.

Sa modyul na ito tayo ay makagagamit ng angkop na terminolohiyang pangmusikal upang matukoy ang antas ng tempo at inaaasahang makamit ang mga sumusunod:

a. Nagagamit ang angkop na terminolohiyang pangmusikal upang matukoy ang mga katawagan para sa mabibilis o mababagal na tempo: largo, presto, allegro, moderato, andante, vivace, ritardando at accelerando.

b. Nakaaawit nang wasto ng isang awitin ayon sa tamang tempo.

c. Napahahalagahan ang gamit ng tempo sa isang awitin.

Grade 5 Music Ikaapat na Markahan Modyul: Ang mga Tempo

MUSIC5-Q4-MOD2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.