Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 5 Music Modyul: Antas ng Daynamiks

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sinasabi ng karamihan na ang musika ay ekspresyon ng ating kaluluwa at ito ay naipahihiwatig gamit ang boses at paano laruin ang bawat instrumentong pangmusika. Sa bawat lakas o hina ng ating boses at paghampas sa mga instrumento iba’t ibang damdamin o emosyon ang nakapaloob dito.

Kung ang nota ang nagbibigay tono sa bawat titik ng komposisyon, paano naman pinapahayag ng kompositor sa mang-aawit o manunugtog na kailangan na nitong lakasan o hinaan ang pag-awit o pagtugtog?

Dito pumapasok ang isa pang mahalagang elemento ng musika ang daynamiks. Mahalagang malaman ang wastong pagbasa at pagsunod sa bawat antas ng daynamiks para magabayan ang mang-aawit at manunugtog sa wastong damdamin na nais ipahayag ng kompositor o ng komposisyon.

Sa modyul na ito ay ating matutuhan ang angkop na terminolohiyang pangmusikal upang matukoy ang antas ng daynamiks at inaasahang makamit ang mga sumusunod:

a. Nagagamit ang angkop na terminolohiyang pangmusikal upang matukoy ang antas ng daynamiks.

b. Nakakaawit ng katutubong awit na sumusunod sa mga simbolo ng daynamiks.

c. Nagbibigay-kasiyahan habang ginagawa ang pag-awit.

Grade 5 Music Ikaapat na Markahan Modyul: Antas ng Daynamiks

MUSIC5-Q4-MOD1

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.