Grade 5 Homeroom Guidance Module: Studying My Way

Hinihiling ang inyong gabay upang matagumpay na maisakatuparan ng mag-aaral ang mga tagubilin sa pagsasagawa ng mga gawain sa bondpaper o malinis na papel.

Gawain 1: Basahin at unawaing mabuti ang mga pariralang nasa tsart. Kopyahin ang mga salitang nagpapahayag ng dahilan ng pagsisikap sa pag-aaral kahit sa panahon ng pandemya

Gawain 2: Kopyahin ang tsart at punan ng mga kasagutan tungkol sa akademikong nakamit noong nasa ika-apat na baitang. Sa hanay A ay magtala ng tatlong sitwasyon na nakatulong upang makapasa o makamit ang kahusayan sa pag-aaral. Sa hanay B ay mga resulta o epekto ng mga sitwasyon at sa hanay C ay isulat ang “Yes” kung napagtagumpayan at “No” kung hindi

Gawain 3: Maipahayag ang mga pangganyak upang maipagpatuloy ang pag-aaral kahit may pandemya. Ang pagpapahalaga sa mga tamang gawi sa pag-aaral at matamang pamamahala ng oras ay mga pamamaraan upang makamtan ang tagumpay sa pag-aaral.

Gawain 4: Gumawa ng isang linggong plano nang pamamaraan sa pag-aaral batay sa “New Normal”.

Gawain 5: Kopyahin ang “Pie Chart” , punan o sagutan ang bawat bahagi ayon sa inilalaang oras sa pang-araw-araw na gawain.

Gawain 6: Sagutin ang mga katanungan na patungkol sa ginawang gawain sa pagbuo ng “Pie Chart”

Tiyaking magagawa ito nang tapat at maipasa sa petsa at oras na itinakda ng kanyang gurong-tagapayo.

Introductory Message

For the learner:

This module is designed to help you in your academic-related needs; concerns affecting your individuality (self), your relationship with others and interaction in the community; and in discovering your interests, talents and skills that will help you explore future career options and opportunities.

The module has six interactive activities for you to follow, namely:

Let’s Try This – which will help you to get ready to learn;

Let’s Explore This – which will guide you towards what you need to learn;

Keep in Mind – which will give you the lessons that you need to learn and understand; You Can Do It – which will help you apply the lessons learned in daily activities; What I Have learned – which will test and evaluate your learning;

Share Your Thoughts and Feelings – which will help you express your thoughts, opinions and feelings.

Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do.

Have fun! Stay safe and healthy!

Grade 5 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 3: Studying My Way

HG-G5-Q1-Module-3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment