Grade 6 Homeroom Guidance Module: Embracing the Best in Me

Isinulat ang modyul na ito upang gabayan ang inyong anak na linangin ang kaniyang aspetong pansarili at pakikipagkapuwa, akademiko at karera. Dinisenyo ito para sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan, bilang tugon sa direktiba na pagkansela ng face-to-face class dulot ng pandemyang COVID-19.

Malaki ang gampanin ng mga magulang upang mapagtagumpayan ng mag-aaral ang mga gawaing nakalatag dito. Kakailanganin niya ang inyong patnubay at gabay sa mga gawain. Kung kaya, hinihingi ng Kagawaran ang inyong suporta upang mapagtagumpayan ng mag-aaral ang mga hamon sa buhay, maisakatuparan ang mga inaasahang gawain at higit sa lahat, matutuhan ang mga kasanayan sa buhay na kailangan niyang taglayin sa yugtong ito.

Sa unang modyul na ito na pinamagatang “Embracing the Best In Me” , may mga pagkakataon na hingin ng inyong mag-aaral ang inyong patnubay sa pagsunod sa mga tagubilin at pagsagot sa mga tanong sa bawat bahagi ng mga gawain.

Makakatulong ang araling ito upang hubugin ang kanyang kabutihan na tanggapin ang pagkakaiba-iba ng bawat tao sa katangian, kakayahan, damdamin at pananaw. Tiyakin na sasagutin niya ang bawat bahagi ng modyul nang tapat hangga’t maaari. Siguraduhing maipapasa niya ang kanyang sagutang papel sa petsa at oras na itinakda ng kanyang gurong-tagapayo.

Sa bahaging “ Let’s Try This”, sa pahina 6 , mangyaring gabayan ang mag-aaral sa pagkilala ng kanilang mga kalakasan (strengths), kahinaan (weaknesses) kakayahan, interes, talento at pagpapahalaga (skills, interest, talents, abilities and values).

Introductory Message

For the learner:

In this module, you will be guided in identifying your likes, dislikes, talents, and interests, as well as your basic rights as a child. As you go through the different activities, you will realize that as you grow older, you will learn simple tasks at home and in school which will make you a more responsible and obedient child.

The module has six interactive activities for you to follow, namely:

Let’s Try This – which will help you to get ready to learn

Let’s Explore This – which will guide you towards what you need to learn Keep in Mind – which will give you the lessons that you need to learn and understand

You Can Do It – which will help you apply the lessons learned in daily activities What I Have learned – which will test and evaluate your learning Share Your Thoughts and Feelings – which will help you express your thoughts, opinions and feelings

Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do.

Have fun! Stay safe and healthy!

Grade 6 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 1: Embracing the Best in Me

HG-G6-Q1-Module-1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 6 Homeroom Guidance Module: Embracing the Best in Me”

Leave a Comment