Grade 6 Homeroom Guidance Module: I Can Relate

Nagdulot ng napakaraming pagbabago sa pamumuhay ng bawat Pilipino ang pandemyang nararanasan ng buong mundo. Sa gitna nito, kaisa ng inyong tahanan ang Department of Education upang maipagpatuloy ang edukasyon ng lahat ng mag-aaral sa buong Pilipinas. Dalawa sa mga pamamaraang ito ang paghahanda ng Leaning Continuity Plan at ng Most Essential Learning Competencies (MELCs).

Sa taong ito, inihanda ang Homeroom Guidance During Crisis MELCs na naglalayong matulungan ang inyong mga anak upang maipagpatuloy ang pagkatuto sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng pandemya. Ang Homeroom Guidance (HG) ay naglalayong maituro ang mga kasanayan sa buhay o life skills sa pamamagitan ng self-directed learning modules. Nakatuon ito sa tatlong mahahahalagang domeyn: ang academic, personal-social at career development. Binigyang pokus sa Homeroom Guidance MELCs ang mga gawaing makatutulong sa lahat ng mga mag-aaral na magkaroon ng Rasyunal na Pag-iisip (Rational Thinking), Malusog/Maayos na Pag-Gawi (Healthy Behavior) at Positibong Disposisyon (Positive Disposition) na higit na kailangan sa panahong ito.

Sa Ikalawang modyul na ito na pinamagatang “I Can Relate”, kinakailangan ng mag-aaral ang inyong gabay at patnubay sa mga gawain.

Maaaring may mga pagkakataon na hingin ng mag-aaral ang inyong patnubay sa pagsunod sa mga tagubilin at pagsagot sa mga tanong sa bawat bahagi ng mga gawain. Hinihiling ng Kagawaran ang inyong supporta upang matagumpay niyang maisakatuparan ang mga gawain. Makatutulong ang araling ito upang hubugin ang kanyang kakayahan at pagpapahalaga sa pagpili ng tamang aksyon sa bawat sitwasyon. Tiyakin na sasagutin niya ang bawat bahagi ng modyul nang tapat hangga’t maaari. Siguraduhing maipapasa niya ang kanyang sagutang papel sa petsa at oras na itinakda ng kanyang gurong-tagapayo.

Introductory Message

For the learner:

In this module, you will be guided in identifying your likes, dislikes, talents, and interests, as well as your basic rights as a child. As you go through the different activities, you will realize that as you grow older, you will learn simple tasks at home and in school which will make you a more responsible and obedient child.

The module has six interactive activities for you to follow, namely:

Let’s Try This – which will help you to get ready to learn

Let’s Explore This – which will guide you towards what you need to learn Keep in Mind – which will give you the lessons that you need to learn and understand

You Can Do It – which will help you apply the lessons learned in daily activities What I Have learned – which will test and evaluate your learning Share Your Thoughts and Feelings – which will help you express your thoughts, opinions and feelings

Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do.

Have fun! Stay safe and healthy!

Grade 6 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 2: I Can Relate

HG-G6-Q1-Module-2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 6 Homeroom Guidance Module: I Can Relate”

Leave a Comment