Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Walang Kabutihang Dulot ang Kasakiman

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Bakit mahalaga para sa mga tao na ingatan at pangalagaan ang kapaligiran? Paano natin maipakikita ang pangangalaga ng kalikasan?

Ang mundo ay biyayang ginawa ng Diyos para sa tao. Ang tao ang inaasahang mangalaga sa lahat ng bagay na nasa mundao dahil sa kanya ito ipinagkatiwala.

Ang lahat ng likas na yaman nakikita sa ating kapaligiran ay ginagamit ng tao pang mabuhay. Habang tayo ay nakikinabang rito, mahalagang maunawaan natin na tayo ay may responsibilidad na alagaan ito ay huwag abusuhin.

Ang sumusunod na mga layunin ay ang tatalakayin sa modyul na ito:

  • Napatutunayan na di-nakukuha sa kasakiman ang pangangailangan;

– pagiging mapagbantay sa mga ilegal na gawaing nakasisira sa kapaligiran.

  • Natutukoy ang mga gawaing nakasisira sa kapaligiran;
  • Nakasusulat ng talata tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran.

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Walang Kabutihang Dulot ang Kasakiman

ESP5-Q3-MODYUL6

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment