Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Responsableng Tagapangalaga ng Kapaligiran

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa iyong palagay, bakit tao ang pinili ng Diyos na maging tagapangalaga sa kapaligiran? Paano kung hindi magampanan ng tao ang pangangalaga nito?

Biyaya ng Diyos sa atin ang kapaligiran. Dito tayo nakatira at nabubuhay. Bilang pinakamatalinong nilikha, sa atin ito ipinagkatiwala. Kaya, pananagutan natin na alagaan at ingatan ang kapaligiran.

Sa araling ito, tutulungan kita na maging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Inaasahan ko na maisagawa mo ang sumusunod na kaugnay na kakayahan:

  • Nakapagpapakita ng magagandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran;

5.1pagiging mapanagutan; at

5.2pagmamalasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran.

  • Nakapagbabahagi ng mabubuting katangian ng Pilipino na may kaugnayan sa pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran; at
  • Nakagagawa ng isang proyekto na nagpapakita ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran.

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Responsableng Tagapangalaga ng Kapaligiran

ESP5-Q3-MODYUL5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Responsableng Tagapangalaga ng Kapaligiran”

Leave a Comment