Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Masusing Pagpapasya para sa Kaligtasan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Mahalaga ang may wastong kaalaman upang maiwasan ang mga sakuna tulad ng sunog. Gayundin ang kaalaman kung paano mapananatiling ligtas kung may kalamidad katulad ng baha at lindol.

Ang sumusunod na mga layunin ay ang tatalakayin sa modyul na ito:

  • Nakasusunod nang may masusi at matalinong pagpapasya para sa kaligtasan;

– paalala para sa mga panoorin at babasahin

– pagsunod sa mga alituntunin tungkol sa pag-iingat sa sunog at paalaala kung may kalamidad

  • Naipadarama ang pagmamalasakit sa kapwa sa pamamagitan ngpagbibigay babala o paalaala; at
  • Naisusulat sa kuwaderno ang mga bagay na maaaring ibahagi tungkol sa pangangalaga sa sarili at sa ibang tao.

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Masusing Pagpapasya para sa Kaligtasan

ESP5-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Masusing Pagpapasya para sa Kaligtasan”

Leave a Comment