Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Mabuting Pakikilahok

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang pakikilahok at pagsali sa mga gawain at proyektong pampamayanan ay pagpapakita ng pakikiisa sa pangkat na kinabibilangan. Pagpapakita ito ng kamalayang pansibiko at mabuting pakikitungo sa ating kapwa.

Ang sumusunod na mga layunin ay ang tatalakayin sa modyul na ito:

  • Napananatili ang pagkamabuting mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pakikilahok;
  • Nailalahad ang mga paraan ng pakikilahok sa mga gawaing pampamayanan na nagpapakita ng mabuting pag-uugali ng mga Pilipino; at
  • Nakasusulat ng sariling karanasan tungkol sa pakikilahok sa mga gawaing pampamayanan.

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Mabuting Pakikilahok

ESP5-Q3-MODYUL3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment