Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagiging Malikhain

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ikaw ba ay biniyayaan ng Diyos ng talento? May kakayahan ka bang lumikha ng mga bagay-bagay? Nagagamit mo ba ito sa tamang paraan? Ang ating talino ay biyaya mula sa Diyos na nagagamit natin sa mga kapaki-pakinabang na paraan. Kaakibat sa gawaing ginagamitan ng talino ay ang ating pagiging malikhain. Kung angkop at tama ang paggamit ng talino, makatutulong ito hindi lamang para sa iyong sariling kaunlaran kundi gayun na rin sa kaunlaran ng buong bayan at higit sa lahat ng buong daigdig.

Ang sumusunod na mga layunin ay ang tatalakayin sa modyul na ito:

  • Nakapagmamalas ng pagkamalikhain sa pagbuo ng mga sayaw, awit, at sining gamit ang anomang multimedia o teknolohiya;
  • Naipakikita ang pagiging responsable sa pagbuo ng mga sayaw, awit, at sining gamit ang anomang multimedia o teknolohiya; at
  • Nakasusulat ng mga paraan kung paano higit na malilinang ang talento.

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Pagiging Malikhain

ESP5-Q3-MODYUL2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment