Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Kanais-nais na Kaugaliang Pilipino

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ikaw ba ay Pilipino? Bilang isang Pilipino, alam mo bang may mga natatanging kaugalian ang lahi mo? Taglay mo kaya ang mga kaugaliang ito? Ang mga Pilipino ay may likas na natatanging mga kaugalian na ipinagkaiba niya sa ibang mga lahi. Ilan sa mga katangiang nagpakilala sa mga Pilipino ay ang pagtulong sa kapwa o pagbabayanihan, magiliw na na pagtanggap sa mga panauhin, pagiging masayahin, pagmamahal sa pamilya, at marami pang ibang mabubuting kaugalian.

Ang mga sumusunod na mga layunin ay ang tatalakayin sa modyul na ito.

  • Nakapagpapakita ng mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino;

– nakikisama sa kapwa Pilipino;

– tumutulong/lumalahok sa bayanihan at palusong; at

– magiliw na pagtanggap ng mga panauhin

  • Naipadarama sa kapwa ang kusang –loob na pagtulong o paglahok sa bayanihan at palusong; at
  • Nakasusulat sa kwaderno ng isang pangako na magpapakita ng pagmamahal sa bansa bilang isang mabuting mamamayan.

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Kanais-nais na Kaugaliang Pilipino

ESP5-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment