Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pakikiisa sa Pagpapanatili ng Kapayapaan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Bakit mahalaga para sa mga tao na ingatan at pangalagaan ang kapaligiran? Paano natin maipakikita ang pangangalaga ng kalikasan?

Ano-ano ang mga programang pangkapayapaan ang ipinapatupad sa iyong lugar? Ginagawa mo bang makilahok sa mga gawaing napapanatili ang kapayapaan sa iyong lugar? Ano ang naidudulot ng pakikiisa sa mga ipinapatupad na batas sa iyong pamayanan? Ang kapayapaan ay laging kaagapay ng pagmamalasakit at pagsasakripisyo para sa bansa upang maisakatuparan ang mga mithiin. Mahalaga ang pakikiisa at pagmamalasakit sa anumang programang ipinapatupad sa isang pamayanan upang maging maayos at payapa ang isang lugar.

Ang sumusunod na mga layunin ay tatalakayin sa modyul na ito.

  • Nakikiisa nang may kasiyahan sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan;

– paggalang sa karapatang pantao;

– paggalang sa opinyon o ideya ng iba.

  • Nababatid na ang programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan; at
  • Nakapagpapahayag ng saloobin tungkol sa paggalang sa karapatang pantao, paggalang sa opinion, at ideya ng iba.

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Pakikiisa sa Pagpapanatili ng Kapayapaan

ESP5-Q3-MODYUL7

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment