Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pangangampanya sa Pagpapatupad ng mga Batas

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Lagi ka bang sumusunod sa batas? Ano kaya ang maaaring mangyari kapag hindi mo sinusunod ang batas? Ang pamahalaan ang nagtatakda ng mga gabay sa ating dapat na ikilos sa pakikisalamuha natin sa ating kapwa at pamayanan.

Itinakda ng pamahalaan ang mga programa at mga alituntunin na may pagsasaalang-alang sa kabutihan ng lahat.

Ang sumusunod na mga layunin ay tatalakayin sa modyul na ito.

  • Nakakalahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat;

– Pangkalinisan;

– Pangkaligtasan;

– Pangkalusugan;

– Pangkapayapaan; at

– Pangkalikasan

  • Nakatutukoy ang iba’t ibang mga batas na dapat ipatupad sa barangay; at
  • Nakasusulat ng pangako kung paano makatutulong sa barangay para sa kabutihan ng lahat.

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Pangangampanya sa Pagpapatupad ng mga Batas

ESP5-Q3-MODYUL8

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment