Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pakikiisa sa mga Gawaing Nakatutulong sa Bansa Gamit ang Multimedia

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ano nga bang kaugalian ang dapat mong taglayin upang makatulong sa iyong kamag-aral, pamilya, at kapwa Pilipino? Maraming mga mahahalagang kaugaliang Pilipino ang dapat na isaisip, isapuso at isagawa ng isang mag-aaral na tulad mo. Ilan na dito ang pagiging masunurin sa mga mabubuting payo ng mga nakatatanda lalo na ng mga magulang. Nakatutulong ito upang lumaking may disiplina sa sarili at may pagpapahalaga na kaakibat ng pagiging mabuting mamamayan.

Sa panahon ng makabagong teknolohiya at panahon ng bagong normal, mahalaga na pag-ibayuhin ang mabubuting pag-uugaling Pilipino upang mas maging responsableng mamamayan. Kaugnay din nito, ang pagiging responsableng mamamayan ay maipapakita din sa pakikiisa sa mga programa at proyekto ng pamayanan. Ang pakikiisa ng mga mag-aaral na tulad mo ay makatutulong upang makamit ang minimithing mapayapang pamumuhay.

Ang pinapangarap na kapayaan at kaayusan ay maisasakatuparan lamang kung ang bawat isa ay makikiisa sa pangdaigdigan pagkakaisa tungo sa kapayapaan at kaayusan. Tatlo sa mga mahahalagang hangarin ng bansa at ng buong mundo ay ang pananatili ng kalinisan, pagkakaroon ng kaligtasan, at kapayapaan ang bibigyang pansin tungo sa kaayusan ng pandaigdigang pagkakaisa. At ang layunin na maisakatuparan at maipaalam ito ay sa tulong ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng multimedia.

Sa tulong ng modyul na ito, inaasahan ang mga mag-aaral na:

  • Nakagagawa ng isang proyekto gamit ang ibat-ibang multimedia at technology tools sa pagpapatupad ng mga batas sa kalinisan, kaligtasan, kalusugan, at kapayapaan.
  • Nakikiisa nang buong tapat sa mga gawaing nakatutulong sa bansa at daigdig.

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Pakikiisa sa mga Gawaing Nakatutulong sa Bansa Gamit ang Multimedia

ESP5-Q3-MODYUL9

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment