Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Paglikha ng Proyekto Gamit ang Iba’t ibang Multimedia at Technology Tool

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang kapayapaan na minimithi ng bawat isa ay nag-uugat sa pagkakaisa at pagtutulungan ng mga mamamayan sa mga gawaing makatutulong sa bansa at sa daigdig. Maraming mga gawain na bagaman maliit ngunit malaki ang naitutulong nito sa pag-unlad ng ating bansa. Ang paggawa natin ng mga gawaing iniatang sa atin ay nararapat lamang na gawin nang buong husay at may katapatan.

Ang sumusunod na mga layunin ang tatalakayin sa modyul na ito:

  • Nakakagawa ng isang proyekto gamit ang iba’t ibang multimedia at technology tools sa pagpapaunlad ng mga batas sa kalinisan, kaligtasan, kalusugan, kapayapaan at nakikiisa nang buong tapat sa mga gawaing nakatutulong sa bansa at daigdig.

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Paglikha ng Proyekto Gamit ang Iba’t ibang Multimedia at Technology Tool

ESP5-Q3-MODYUL10

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment