Grade 5 Filipino Modyul: Paggamit ng Pang-Abay sa Paglalarawan ng Kilos at Pang-Uri sa Paglalarawan ng Katangian ng Pangngalan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Binabati kita dahil natapos mo ang Ikalawang kuwarter ng modyul. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa ikatlong kuwarter ng iyong modyul. Nakahanda ka na ba sa panibagong paglalakbay? Sigurado ako na mas magiging masaya ka dahil maguusap tayo tungkol sa mga usapin sa ating lipunan.

Hindi ka rin mahihirapan sa pagaaral mo dahil ang modyul na ito ay isinulat batay sa iyong kakayahan. Tiyak na ang mga pag-aaralan mo ay iyong kapapanabikan lalo na’t ito ay mga babasahing pupukaw ng iyong kaisipan at interes.

Pagkatapos nang ating paglalakbay, ikaw ay inaasahang:

a. Nakagagamit ng pang-abay sa paglalarawan ng kilos; at

b. Nakagagamit ng pang-uri sa paglalarawan ng katangian ng pangngalan.

Grade 5 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Paggamit ng Pang-Abay sa Paglalarawan ng Kilos at Pang-Uri sa Paglalarawan ng Katangian ng Pangngalan

FIL5-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment