Grade 5 Filipino Modyul: Nakapagsasalaysay nang Napakinggang Teksto at Kronolohikal na Napagsusunod-sunod ang mga Pangyayari

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa ating pag-aaral sa modyul na ito, tiyak kong masisiyahan ka dahil lalo mong mauunawaan kung paano makatutulong ang kronolohikal na pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa pag-unawa sa anumang babasahin o napakinggang kwento. Makatutulong din ito para madali mo nang maisasalaysay muli ang teksto.

Sa pamamagitan ng araling ito ay higit pang tatalas ang iyong kaisipan at pag-unawa sa pagbasa at pakikinig.

Ngayong araw ay aalamin natin kung papaano natin mapagsusunod-sunod ang mga pangyayaring nabanggit sa teksto sa kronolohikal na paraan. Sisikapin din natin na muli mong maisalaysay ang napakinggang teksto ayon sa tama at maayos na pagkakasunod-sunod.

Pagkatapos ng ating pag-aaral, ikaw ay inaasahang:

  • Nakapagsusunod-sunod ng mga pangyayaring napakinggan sa teksto (kronolohikal na pagsunod-sunod).

– naisasalaysay muli ang napakinggang teksto nang ayon sa kronolohikal na pagsunod-sunod ng mga pangyayari.

Grade 5 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Nakapagsasalaysay nang Napakinggang Teksto at Kronolohikal na Napagsusunod-sunod ang mga Pangyayari

FIL5-Q3-MODYUL2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment