Grade 5 Filipino Modyul: Pagbuo ng mga Tanong Matapos Mapakinggan ang Isang Salaysay Pagbibigay ng Mga Salitang Magkasalungat/Magkasingkahulugan Angkop na Pamagat sa Tekstong Napakinggan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging palatanong. Ang anumang napakinggan o nabasa na hindi masyadong maliwanag ay ating itinatanong sa mga higit na may alam. At doon sa ating mga pagtatanong minsan nakagagamit tayo ng mga salitang magkakasalungat at magkakasingkahulugan. Minsan din sa ating mga pagtatanong, hindi angkop na pamagat o kaisipan ang naibibigay sa atin bilang kasagutan. Kaya patuloy tayong nagtatanong para mahanap ang tamang kasagutan. Di ba magaling tayo riyan, kaibigan?

Kumusta ka na kaibigan?

Alam kong lalo kang gaganahan sa pagsasakatuparan at pagsagot sa mga kasunod na mga gawain dito dahil sasamahan kita hanggang sa matapos mo ang modyul na ito.

Pagkatapos nang ating paglalakbay at pag-aaral, ika’y inaasahang:

  • Nakabubuo ng mga tanong matapos mapakinggan ang isang salaysay.
  • Nakapagbibigay ng mga salitang magkasalungat at magkasing kahulugan.
  • Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa tekstong napakinggan.

Grade 5 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Pagbuo ng mga Tanong Matapos Mapakinggan ang Isang Salaysay Pagbibigay ng Mga Salitang Magkasalungat/Magkasingkahulugan Angkop na Pamagat sa Tekstong Napakinggan

FIL5-Q3-MODYUL3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment