Grade 5 Filipino Modyul: Pagsusuri sa mga Tauhan sa Napanood na Maikling Pelikula -Pag-uulat Tungkol sa Napanood

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta kaibigan?

Natutuwa akong muling makasama ka sa ating panibagong pag-aaral. Matagumpay mong natapos ang modyul 3 kung kaya’t tiyak kong madali mo ring magagawa itong modyul 4. Siguradong mawiwili ka sa araling ito dahil mayroon kang panonooring mga maikling pelikula.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

  • Nakapag-uulat tungkol sa napanood.
  • Nakasusuri ng mga tauhan/ tagpuan sa napanood na maikling pelikula.

Handa ka na bang magsimula?

Grade 5 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Pagsusuri sa mga Tauhan sa Napanood na Maikling Pelikula -Pag-uulat Tungkol sa Napanood

FIL5-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

2 thoughts on “Grade 5 Filipino Modyul: Pagsusuri sa mga Tauhan sa Napanood na Maikling Pelikula -Pag-uulat Tungkol sa Napanood”

Leave a Comment